1

УДК 392(=161.3)

ББК 63.5(4Беи)

К17

Авторский коллектив:

Калачова І.І.

  

Рецензенты:

доктор гістарычных наук Т. А. Навагродскі;

доктор гістарычных наук Т. І. Кухаронак

 

 

      М-17   У кнізе разгледжаны сацыяльныя ролі i статус мужчын i жанчын у традыцыйных уяуленнях беларусау, паказана роля мужчыны як абаронцы сваей краіны, ваяра, галавы сям’і, бацькі дзяцей; жанчыны як берагіні сямейнага ачага, дарадчыцы для мужа, гаспадыні, маці, выхавальніцы. На аснове этнаграфічных, краязнаучых, фальклорных матэрыялау, дакументальных крыніц, палявых запісау, прыкладау з мастацкай літаратуры створана i рэканструявана шматгранная карціна жыцця мужчын i жанчын у вясковым асяроддзі другой паловы XIX - пачатку XX ст.
Прызначаецца yciм, хто цікавіцца набыткамі традыцыйнай матэрыяльнай, духоунай i сацыяльнай культуры Беларусі.