Калачёва Ирина Ивановна

Калачёва Ирина Ивановна

Заведующая кафедрой социальной коммуникации

Доктор исторических наук, доцент

Кафедра социальной коммуникации

Республика Беларусь 220004 г. Минск ул. Кальварийская 9, 4 этаж к. 433

Тел. кафедры: (+375-17) 259-70-39; e-mail кафедры: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

E-mail сотрудника: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Профиль в Google Scholar Citations

 

Основные публикации:

1. Калачёва, И.И. Роль семьи в формировании положительных взглядов молодёжи к народным традициям / И.И. Калачёва // Сборник статей по основным направлениям научно-исследовательской работы : в 2 ч. / Мин. ин-т культуры. – Минск, 1990. – Ч. 2. – С. 10-17.

2. Калачова, І.І. Сямейнае выхаванне на Беларусі (другая палова XIX ст. – пачатак ХХ ст.) / І.І. Калачова // Адукацыя і выхаванне. – 1994. – № 10. – С. 79-85.

3. Калачова, І.І. Роля сям'і ў трансмісіі этнапедагагічных традыцый беларусаў / І.І. Калачова // Адукацыя і выхаванне. – 1995. – № 4. – С. 77-81.

4. Калачова, І.І. Бацькоўства : традыц. и сучас. погляды / І.І. Калачова // Пачатк. навучанне : сям'я, дзіцячы сад, шк. – 1997. – № 1. – С. 106-114.

5. Калачова, І.І. Дом, дзе патрэбна цеплыня. Гісторыка-педагагічныя напрамкі выхаваўчай работы з дзецьмі-сіротамі і дзецьмі, пазбаўленымі бацькоўскай апекі / І.І. Калачова // Нар. асвета. – 1997. – № 5. – С. 145-156.

6. Калачова, І.І. Этнапедагагічныя традыцыі і іх выкарыстанне ў сучасным выхаванні / І.І. Калачова // Праблемы выхавання. – 1997. – № 6. – С. 107-115.

7. Калачова, І.І. Народныя традыцыі і звычаі выхавання: этнапед. спадчына народаў Беларусі / І.І. Калачова. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 1999. – 179 с.

8. Калачова, І.І. Ад добрага кораня – добры парастак : этнапед. традыцыі беларусаў у выхаванні дзяцей : дапам. для педагогаў дашк. устаноў / І.І. Калачова. – Мінск : НМЦэнтр, 1999. – 124 с.

9. Калачова, І.І. Мацярынства як аснова выжывання і сацыяльнага развіцця сям'і / І.І. Калачова // Нар. асвета. – 2000. – № 7. – С. 39-45.

10. Калачова, І.І. Рэалізацыя ідэй ненасілля ў дзейнасці сацыяльных педагогаў / І.І. Калачова // Нар. асвета. – 2000. – № 12. – С. 52-57.

11. Социальная педагогика: опыт слов.-справ. / под общ. ред. И.И. Калачёвой, Я.Л. Коломинского, А.И. Левко. – Минск, 2000.

12. Калачёва, И.И. Молодёжь и поликультурное образование в высшей школе Беларуси: пособие для адм.-упр. кадров высш. шк. / И.И. Калачёва. – Минск: Тесей, 2003. – 158 с.

13. Словарь социального педагога и социального работника / под общ. ред. И.И. Калачёвой [и др.]. – 2-е изд. – Минск, 2003.

14. Калачёва, И.И. Поликультурное образование студенчества: вопр. теории / И.И. Калачёва // Выш. шк. – 2004. – № 5. – С. 23-26.

15. Организационно-педагогические и идеологические основы работы с молодежью в высшей школе: из опыта работы специалистов по социальной и воспитательной работе со студенческой молодежью и кураторов студенческих групп : сб. ст. / под общ. ред. И.И. Калачёвой, С.А. Кулеш. – Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2006.

16. Калачова, І.І. Беларуская сям'я ў пачатку ХХІ стагоддзя: традыцыйны і сучасны погляд / І.І. Калачова // Выш. шк. – 2006. – № 3. – С. 25-29.

17. Калачёва, И.И. Поликультурное образование как механизм оптимизации межкультурного диалога молодёжи Беларуси и России / И.И. Калачёва // Межкультурный и межрелигиозный диалог в целях устойчивого развития : материалы междунар. конф., Москва, 13-16 сен. 2007 г. / Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации ; общ. ред. В.К. Егорова. – М., 2008. – С. 663–666.

18. Калачова, І.І. Развіццё канцэпцыі эвалюцыянізму ў вывучэнні сямейных традыцый беларусаў у працах айчынных этнографаў (ХХ–ХХІ стст.) / І.І. Калачова // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / НАН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. – Мінск, 2007. – Вып. 3, ч. 2 : Мастацтва, фальклор, этнічныя традыцыі ў вырашэнні актуальных задач сучаснай культуры : матэрыялы Міжнар. навук. канф., прысвеч. 50-гадоваму юбілею Ін-та мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы НАН Беларусі, Мінск, 7-8 чэрв. 2007 г. : у 2 ч. / навук. рэд. А.І. Лакотка. – С. 101-106.

19. Калачова, І.І. Функцыянальныя і структурныя змяненні сям'і гараджан у Беларусі ў пач. ХХІ ст.: этнасацыялагічны аспект / І.І. Калачова // Вес. Беларус. дзярж. пед. ун-та. Сер. 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. – 2007. – № 1. – С. 91-95.

20. Калачёва, И.И. Семья в современном белорусском обществе: реалии и перспективы развития / И.И. Калачёва. – Минск: Респ. ин-т высш. шк., 2008. – 77 с.

21. Колочова, І.І. Сім'я та шлюб у місцах Білорусі: динаміка сучасних етнокультурних процесів / І.І. Колочова // Нар. творчість та етнографія. – 2008. – № 6. – С. 89-94.

22. Калачова, І.І. Гістарыяграфія праблемы сям'і беларусаў у кантэксце еўрапейскай культурнай традыцыі ў другой палове ХХ – пач. ХХІ ст. / І.І. Калачова // Пытанні мастацтва, этналогіі і фалькларыстыкі / Ін-т мастацтвазнаўства, этналогіі і фальклора ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск, 2008. – Вып. 4. – С. 294-305.

23. Колочова, І.І. Динаміка розвитку родини і шлюбу біларусів та іі яе вплив на стійкість етнокультурних працэсів в містах Білорусі в кін. ХХ – поч. ХХІ ст. / І.І. Колочова // Народознавчі зошити. – 2008. – Зш. 1-2 (79-80). – С. 21-28.

24. Калачёва, И.И. Динамика изменений в семейно-брачных отношениях бело-русов: этнокультур. аспект / И.И. Калачёва // Сац.-пед. работа. – 2008. – № 5. – С. 14-17.

25. Калачёва, И.И. Ненасилие в теории и практике социально-педа-гогической работы с детьми и учащейся молодёжью / И.И. Калачёва // Воспитание личности в социокультурном пространстве / А.П. Байко [и др.] ; науч.ред. В.Н. Наумчик. – Минск, 2008. – С. 92-100.

26. Калачёва, И.И. Преемственность семейных традиций как фактор стабильности этнокультурных процессов / И.И. Калачёва // Адукацыя i выхаванне. – 2008. – № 4. – С. 3-8.

27. Калачёва, И.И. Семья как фактор этнической стабильности в условиях интенсификации миграционных процессов в Беларуси / И.И. Калачёва // Гастарбайтерство: факторы адаптации / сост. Н.А. Дубова. – М., 2008. – С. 265-276.

28. Калачова, І.І. Гарадская сям'я: этнакультурныя працэсы на сучасным этапе / І.І. Калачова // Адукацыя і выхаванне. – 2008. – № 11. – С. 28-32.

29. Калачова, І.І. Падрыхтоўка моладзі да сямейнага жыцця і працы з маладымі сем'ямі ў сістэме павышэння кваліфікацыі / І.І. Калачова // Воспитание в сотворчестве (активные методы в воспитательной работе с учащейся молодежью) : сб. науч. ст. / Респ. ин-т высш. шк.; под науч. ред. В.В. Познякова. – Минск, 2008. – С. 174-181

30. Калачова, І.І. Гарадская сям'я беларусаў: тэндэнцыі этнакультурнага развіцця на сучасным этапе / І.І. Калачова // Традыцыйная культура і дзеці: праблемы этнавыхавання / Беларус. дзярж. ін-т праблем культуры ; аўт. праекта і ўклад. М.А. Козенка. – Мінск, 2008. – Вып. 3 : Матэрыялы IV Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі (2-3 красавіка 2008 г., г.п. Акцябрскі) / рэдкал.:М.А. Козенка, А.М. Боганева, Т.Б. Варфаламеева. – С. 169-175.

31. Калачова, І.І. Этнакультурныя працэсы ў гарадской сям'і беларусаў у апошняй трэці ХХ – пачатку ХХІ ст.: манаграфія / І.І. Калачова. – Мінск : Беларус. навука, 2009. – 266 с., 4 іл.

32. Калачова, І.І. Гарадская сям'я / І.І. Калачова // Беларусы: сучасныя этнакультурныя працэсы: манаграфія / Г.І.Каспяровіч [і інш.]; НАН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. – Мінск: Бел. навука, 2009. – С. 89–149.

33. Калачёва, И.И. Актуальные проблемы развития этнокультурных процессов в городской семье белорусов (начало ХХI века) / И.И. Калачёва // Вестн. ин-та соврем. знаний. – 2009. – № 1. – С. 27-32.

34. Калачова, І.І. Актуальныя тэндэнцыі развіцця этнакультурных працэсаў у гарадской сям'і беларусаў у апошняй трэці ХХ – пач. ХХІ ст.: мадэрнізацыя і урбанізацыя ўкладу жыцця / І.І. Калачова // Пытанні мастацтва, этналогіі і фалькларыстыкі / Ін-т мастацтвазнаўства, этналогіі і фальклора; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск, 2009. – Вып. 6. – С. 356-367.

35. Калачова, І.І. Гарадская сям'я беларусаў у апошняй трэці XX – пач. XXI стст.: гістарыяграфія праблемы ў айчынных і замежных этналагічных даследаваннях / І.І. Калачова // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки : сб. науч. ст. В 2 ч. / под ред. В.Ф.Беркова. – Минск : РИВШ, 2009. – Ч.1. Вып.8 (13). – С. 47–54.

36. Калачова, І.І. Сучасная сям'я беларусаў у горадзе: праблемы адаптацыі; захаванне традыцый духоўнай культуры / І.І. Калачова // Весн. Мазыр. дзярж. пед. ун-та. – 2009. – № 1(22). – С. 48–52.

37. Калачова, І.І. Традыцыі міжпакаленных адносін у сучасных гарадскіх сем'ях беларусаў / І.І. Калачова // Весн. Віцеб. дзярж. ун-та. – 2009. – № 1 (51). – С. 7 –11.

38. Калачова І.І. Сучасная сям'я беларусаў у горадзе: праблемы адаптацыі, захавання традыцый духоўнай культуры // Праблемы выхавання. – 2009. – № 1. – С. 12-16.

39. Калачева И.И. Семья и семейные отношения белорусов в последней трети ХХ – начале ХХІ в. // Образование и воспитание – 2010. № 5. – С. 22-31.

40. Калачова, І.І Традыцыі і інавацыі. Этнакультурныя працэсы ў гарадской сям'і беларусаў // Беларуская думка – 2010. № 6. – С. 23-28.

41. Калачева И.И. Гендерные особенности брачного выбора в городах Беларуси в современных условиях /В кн.: "Женская история и современные гендерные роли: переосмысливая прошлое, задумываясь о будущем". Материалы Третьей Междун. конф. РАИЖИ и ИЭА РАН 1-3 ноября 2010 г. Череповец – М.: ИЭА РАН, 2010. Т.1 – 302–309.

42. Калачева И.И. Семья и семейно-брачные отношения в условиях модернизации белорусского общества / В кн.: Власть, семья, этнос: гендерные роли в ХХI веке. Материалы Международного общественного и научного форума (г. Москва, 28–30 ноября 2010 г.). – М.: ИЭА РАН, 2010. – С. 106–108

43. Калачова, І.І. Этнакультурныя працэсы ў гарадской сям'і беларусаў у апошняй трэці XX – пач. XXI ст./ І.І. Калачова // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманітар. навук. – 2010. – № 1.

44. Калачева И.И. Молодая белорусская семья в ХХІ веке: сохранение преемственности традиций и инновации / В кн.: Этнокультурное развитие Беларуси в ХІХ-нач. ХХІ в. Материалы Международной научно-практической конференции 19-20 мая 2010 года, Минск. – Мн.: Издательский центр БГУ, 2011. – С.37–42.

45. Калачова, І.І. Этнакультурныя працэсы ў гарадской сям'і беларусаў у апошняй трэці ХХ – пач. ХХІ ст.: гендэрны аспект / І.І. Калачова // Пытанні мастацтва, этналогіі і фалькларыстыкі / Ін-т мастацтвазнаўства, этналогіі і фальклора ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск, 2011. – Вып. 10. – С. 354-359.

45. Калачова, І.І. Устойлівае развіццё этнакультурных працэсаў у сям'і як фактара забеспячэння дэмаграфічнай бяспекі ў сучаснай Беларусі І.І. Калачова // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки : сб. науч. ст. В 2 ч. / под ред. В.Ф.Беркова. – Минск : РИВШ, 2011. – Ч.1. Вып. 11. – С. 71–77.

46. Калачова, І.І. Сям'я на Беларусі: сучасныя этнакультурныя і дэмаграфічныя працэсы // Социальная работа в Беларуси. – 2011. № 1. – С. 5– 9.

47. Калачова, І.І. Сям'я і шлюб беларусаў у гістарычнай рэтраспектыве і перспектыве / І.І.Калачова. – Мінск : РІВШ, 2012.

48. Калачова, І.І. Нацыянальныя традыцыі як аснова фарміравання сямейных каштоўнасцей студэнцкай моладзі // В кн.: Современная семья и проблемы воспитания: сборник научных статей 2-ой Международной научно-практической конференции 20 марта 2012 года, МГУ имени А.А.Кулешова, 2012. – С.33–36.

49. Калачева И.И. Фотографии как источник для реконструкции повседневности белорусской семьи в советский и постсоветский периоды. Материалы конференции в рамках VI Московского международного фестиваля визуальной антропологии "Камера-посредник", 8-12 октября 2012г."/ Ред. Е.В.Александров, Е.С. Данилко. М.: ИЭА РАН,2012, – С.66-84.

50. Калачова, І.І. Традыцыйныя ідэалы і рэальная штодзённасць у жыцці сучаснай беларускай сям'і. / І.І. Калачова // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки : сб. науч. ст. В 2 ч. / под ред. В.Ф.Беркова. – Минск : РИВШ, 2012. – Ч.1. Вып. 12. – С. 112-121.

51. Калачова, І.І. Функцыянаванне этнакультурных працэсаў у беларускай сям'і ў к. ХХ-пач. ХХІ ст.: распрацоўка стратэгій адаптацыі да новага часу / І.І. Калачова // Пытанні мастацтва, этналогіі і фалькларыстыкі / Ін-т мастацтвазнаўства, этналогіі і фальклора ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Выпуск 13. – Мінск, 2012.

52. Калачева И.И. Семья и брак в современном обществе: от традиций к инновациям и экспериментам // Семья и женщина в современном мире: социальные и культурные аспекты: мат. межд. научн. конф., г. Минск, 2 февраля 2012 г. / научн. ред. совет: А.А. Лазаревич, Хасанзаде Сегиде [и др.]; НАН Беларуси. Ин-т философии. Посольство Исламской Респ. Иран в РБ. – Минск: Право и экономика, 2012. – С. 53-56.

53. Изменения в системе семейных и семейно-брачных отношений в белорусской семье в постсоветский период /В кн.: "Женщины и мужчины в контексте исторических перемен". Материалы 5 Междун. научной конф. РАИЖИ и ИЭА РАН 4-7 октября 2012 г. Тверь – М.: ИЭА РАН, 2012. Т.1 – С. 482-484, в соавторстве.

54. Калачева И.И. Научно-педагогический потенциал этнологии как области гуманитарного знания / В кн:. Институт белорусской культуры и становление науки в Беларуси. К 90-летию создания Института белорусской культуры. Материалы Международной научной конференции. Минск, 8-9 декабря 2011 г. – Минск: Беларуская навука. 2012. – С. 313-318.

55. Калачева И.И. Социальная реклама как инновационная технология продуцирования и распространения общечеловеческих и национальных ценностей / В электронном изд.: Коммуникация в социально-культурном знании, экономике, образовании: сборник научных материалов 3-ой Международной научно-практической конференции 29-31 марта 2012 года, БГУ, факультет философии и социальных наук, 2012. – С.33-34.

56. Калачова, І.І. Новыя абрысы сямейнай-бытавой абраднасці сучаснай беларускай сям'і /В кн:. Культура и быт белорусов в этнографических исследованиях и музейных коллекциях. Материалы Международной научной конференции. Минск, 7-8 июня 2012 г. – Минск: Право и экономика, 2012. – С. 58-61.

57. Калачёва, И. И. Социальная политика: учеб.-метод. комплекс / И. И. Калачёва. – Минск: БГУ, 2015.

58. Калачёва, И. И. Социальная реклама как феномен общественной и научной рефлексии в белорусском обществе // Теория и методы исследований коммуникации [Электронный ресурс] : сб. науч. ст. Вып. 3 / под ред. О. В. Терещенко. – Минск : БГУ, 2014. – С. 11–24.

59. Калачева, И.И. Формирование корпоративной социальной ответственности как условие коммуникативной эффективности организации // Организационная коммуникация: материалы междунар.науч.- практ. конф., 23-24 апр. 2014г., Минск / О.В.Терещенко (отв. Ред.) [и др.]- Минск: Изд. центр БГУ, 2014. – С.41–43.

60. Калачёва, И.И. Социальная политика: учеб.-метод. комплекс / И. И. Калачёва. – Минск : БГУ, 2015.

61. История и теория социальных коммуникаций: учеб.-метод. комплекс / И. И. Калачева, О. Е. Дмитриева. – Минск : БГУ, 2016. – 207 c.

62. Белорусы в Карелии (середина ХХ – начало ХXI в.) : сборник научных статей / И. И. Калачева [и др.] ; под общ. ред. И. И. Калачевой.  Минск: БГУ 2016.   199 c.

63. Калачёва, И.И. Дети в белорусской и карельской традиционных культурах (основания для компаративистсткого анализа) / И.И. Калачёва, О.П. Илюха // Пытанні мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Пад рэд. Лакотка А.І. і др.. Вып.2. Мн. : Права і эканоміка. 2016. – С. 343-350.

64. Калачёва, И.И. Поликультурное образование молодёжи в США и Европе. / И.И. Калачева // София: электронный  научно-просветительский журнал. – 2016. – №1. Под ред. И.В. Казаковой. – Минск : БГУ, 2016. – С. 14-20.

65. Калачёва, И.И. Семья и брак в БССР в 70-80-е гг.  ХХ в. / И.И. Калачёва // Вышэйшая школа. – № 12. – 2016. – С. 28-36.

66. Калачева, И.И. Белорусы в мире: история формирования диаспоры в Карелии / И. И. Калачева // Научные труды Республиканского института высшей школы. Философско-гуманитарные науки: сб. науч. ст. Вып. 15 / под ред. В.Ф. Беркова. – Минск: РИВШ, 2016.

67. Калачёва, И.И. Пераемнаясць народных традыцый выхавання як умова захавання цэласнасці беларускага этнасу/ И.И.Калачева и др. Белорусы в Карелии (середина ХХ-начало ХХI в.): сборник науч. ст. и материалов  / И.И.Калачева, В.Н. Бирин [и др.]. – Минск: БГУ, 2016. – С. 112-130.

68. Калачёва, И.И. Состояние семейно-брачных отношений белорусов в условиях проживания в Беларуси и вне материнского этноса / И.И.Калачева и др. Белорусы в Карелии (середина ХХ-начало ХХI в.): сб. науч. ст. и материалов  / И.И.Калачева, В.Н. Бирин [и др.]. – Минск: БГУ, 2016. – С. 73-92.

69. Калачёва, И.И. Формирование белорусской диаспоры в Карелии: история и становление / И.И.Калачева и др. Белорусы в Карелии (середина ХХ-начало ХХI в.) : сборник науч. ст. и материалов  / И.И.Калачева, В.Н. Бирин [и др.]. – Минск: БГУ, 2016. – С. 7-12.

70. Калачева, И. И. Представления о детях в белорусской и карельской традиционной культуре (опыт сравнения) // Белорусы в Карелии (середина ХХ – начало ХXI в.): сборник научных статей / И. И. Калачева, О. П. Илюха  [и др.] ; под общ. ред. И. И. Калачевой. – Минск : БГУ, 2016. – С. 130-140.

71. Калачёва, И.И. Семья белорусов: комплексный подход в изучении этнокультурных и интеграционных процессов второй половины ХХ-начала ХХI в. / И. И. Калачева // Белорусы в Карелии. Исследования и материалы / Науч. ред. Л.И. Вавулинская, О.П. Илюха. – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2016. – С. 208-226.

72. Калачёва, И.И. Диалог России и Беларуси: история формирования белорусской диаспоры в Карелии / И.И. Калачева, Л.И. Вавулинская. Диалог культур в эпоху глобальных рисков: мат. Международной научной конф. И 10 научного семинара. 17-18 мая 2016. В 2 ч. Ч. 2. Под науч. Ред.  Данильченко А.В. Ред. Анохина В.В. и др. электр. Д. 5.07 МБ. – Минск, Изд. Центр БГУ, 2016. – С. 64-66.

73. Калачёва, И.И. Женщина и семья: реальность и перспективы в ХХI в. // Роль женщины а развитии современной науки и образования: сб. материалов Межд. науч.-практ. конференции 17-18 мая 2016 г. в БГУ. Под ред. Казаковой И.В. и др. –Мн.: Право и экономика, 2016. – С. 12-15.

74. Калачева, И.И. Репрезентация семейных и семейно-брачных проблем в информационном пространстве белорусского общества / И.И. Калачёва // Этнос и культура: развитие и взаимодействие темы : сборник материалов Международной научно-практической конференции, 9–10 июня 2016 г., Минск / БГУ, Исторический фак., Каф. этнологии, музеологии и истории искусств ; редкол.: Т. А. Новогродский [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – C. 49-52. 

75. Калачёва, И.И. Этнокультурные процессы в семье белорусов в ХХI в.: новые вызовы, угрозы и способы их преодоления / И.И. Калачёва // Роль науки в решении проблем региона и страны: фундаментальные и прикладные исследования. Материалы Всерос. научной конференции с межд. участием, посвященным 70-летию КарНЦ РАН (г. Петрозаводск, 24-27 мая 2016 г.). – Петрозаводск: Изд-во КарНЦ, 2016. – С. 513.

76. Калачева, И.И. Поликультурное образование молодёжи в США и Европе / И.И. Калачева // София: электронный научно-просветительский журнал. – 2016. – №1. Под ред. И.В. Казаковой. – Минск: БГУ, 2016. – С. 14-20.

77. Калачева, И.И. Семья и брак в БССР в 70-80-е гг. ХХ в. / И.И. Калачёва // Вышэйшая школа. – 2016. – № 12. – С. 28-36.

78. Калачева, И.И. Семья белорусов: комплексный подход в изучении этнокультурных и интеграционных процессов второй половины ХХ-начала ХХI в. / И. И. Калачева // Белорусы в Карелии. Исследования и материалы / Науч. ред. Л.И. Вавулинская, О.П. Илюха. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2016. – С. 208-226.

79. Калачева, И. И. Социальная реклама как инновационная технология в работе с молодёжью по преодолению социальных угроз // Социальная защита и здоровье личности в контексте реализации прав человека: наука, образование, практика: материалы Международной научно-практической конференции, Республика Беларусь, Минск, 26–27 ноября 2015 г. – Минск: БГУ, 2016. – С. 48-51.

80. Калачева, И. И., Вавулинская, Л. И. Диалог России и Беларуси: история формирования белорусской диаспоры в Карелии // Диалог культур в эпоху глобальных рисков: материалы Международной научной конференции и X научно-теоретического семинара "Инновационные стратегии в современной социальной философии", Минск, 17-18 мая 2016. – В 2 ч. Ч. 2. – Минск: БГУ, 2016. – С. 64-66.– В 2 ч. Ч. 2. – Минск: БГУ, 2016. – С. 64-66.

81. Калачева, И.И. Социальная реклама (с электронным приложением): учеб. пособие / И. И. Калачева. – Минск: БГУ, 2017. – 135 с.

82. Калачева, И.И. Семья и брак горожан во второй половине ХХ-начале ХХI в./ Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. . Т.4. Культура ХХ – пачатку ХХI ст. / А. І. Лакотка і інш. ; навук. рэд. А.І.Лакотка. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – С.664-700.э

83. Калачева, И.И. Образование в ХХ-начале ХХI в./ Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т . Т.4. Культура ХХ – пачатку ХХI ст. / А. І. Лакотка і інш.; навук. рэд. А.І.Лакотка. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – С.700-728.

84. Калачева, И.И. Молодая белорусская семья в ХХ-ХХI ст. : традиции, вызовы современности и новые ценности // Вестник Львовского торгово-экономического университета / ред. кол. : С.Д. Гелей, В.К. Баран, С.П. Качараба и др. – Львов : из-во Львовского торг.-экон. ун-та, 2016. – Вып. 14. – Гум. Науки. – С. 107-114.

85. Калачева, И.И. Семья белорусов: комплексный подход в изучении этнокультурных и интеграционных процессов второй половины ХХ-начала ХХI в. / И. И. Калачева // Белорусы в Карелии. Исследования и материалы / Науч. ред. Л.И. Вавулинская, О.П. Илюха. Петрозаводск : Карельский научный центр РАН, 2016.  – С. 208-226.

86. Калачева, И.И. Белорусская диаспора : проблемы сохранения идентичности // Социологический альманах. – 2017. – № 8. –  С. 208-215.

87. Калачёва, И.И. Репрезентация семейных и семейно-брачных проблем в информационном пространстве белорусского общества / И.И. Калачёва // Этнос и культура: развитие и взаимодействие темы : сборник материалов Международной научно-практической конференции, 9–10 июня 2016 г., Минск / БГУ, Исторический фак., каф. этнологии, музеологии и истории искусств ; редкол.: Т. А. Новогродский [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – C. 49-52.

88. Калачёва, И.И. Межкультурный диалог как условие эффективной социальной коммуникации белорусских и иностранных студентов / И.И. Калачёва // Национальная философия в глобальном мире: тезисы первого белорусского философского конгресса / Национальная академия наук Беларуси, Институт философии ; редкол. : В. Г. Гусаков (пред.) [и др.]. – Минск : Беларуская наука, 2017. – С.507- 508.

89. Калачёва, И.И. Новые возможности рекламной коммуникации в продвижении семейных ценностей: опыт социальной рекламы / И.И. Калачёва // Социальная и социально-педагогическая помощь семье: опыт, проблемы, перспективы : материалы Международной науч.-практ. конференции., г. Минск, 16 марта 2017 г.  / Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. Отв. ред. В.В. Мартынова. – Мн. : БГПУ, 2017. – С. 225-228. 

90. Калачева, И.И. Семья и брак горожан во второй половине ХХ-начале ХХI в./ Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. . Т.4. Культура ХХ – пачатку ХХI ст. / А. І. Лакотка і інш. ; навук. рэд. А.І.Лакотка. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – С.664-700.

91. Калачова І.І. Сямейныя традыцыі і этнапедагагічная спадчына беларусаў / І.І. Калачова – Мінск., РІВШ, 2018 – 121 с.

92. Калачёва, И.И. Образование в ХХ-начале ХХI в. / И.И. Калачёва // Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т . Т.4. Культура ХХ – пачатку ХХI ст. / А. І. Лакотка і інш. ; навук. рэд. А.І.Лакотка. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – С. 700-728.

93. Калачёва, И.И. Семья и брак горожан во второй половине ХХ-начале ХХI в. И.И. Калачёва // Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т.4. Культура ХХ – пачатку ХХI ст. / А. І. Лакотка і інш. ; навук. рэд. А.І.Лакотка. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – С. 664-700.

94. Калачёва, И.И. Образование в ХХ-начале ХХI в. / И.И. Калачёва // Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т . Т.4. Культура ХХ – пачатку ХХI ст. / А. І. Лакотка і інш. ; навук. рэд. А.І.Лакотка. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – С.700-728.

95. Калачёва, И.И. Семья и брак горожан во второй половине ХХ-начале ХХI в. И.И. Калачёва // Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т.4. Культура ХХ – пачатку ХХI ст. / А. І. Лакотка і інш. ; навук. рэд. А.І.Лакотка. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – С.664-700.

96. Калачёва, И.И. Социальная реклама (с электронным приложением) : учебное пособие с Грифом "Допущено Министерством образования в качестве учебного пособия для студентов учреждений высшего образования"/ И.И. Калачёва. – Минск : БГУ, 2017. – 135 с.

97. Калачёва, И.И. Молодая белорусская семья в ХХ-ХХI ст.: традиции, вызовы современности и новые ценности // Вестник Львовского торгово-экономического университета / ред. кол. : С.Д. Гелей, В.К. Баран, С.П. Качараба и др. – Львов : из-во Львовского торг.-экон. ун-та, 2016. – Вып. 14. – Гум. Науки. – С. 107-114.

98. Калачёва, И.И. Белорусская диаспора : проблемы сохранения идентичности // Социологический альманах. – №8., 2017. – Мн.: Институт социологии НАН РБ. – С. 208-215.

99. Калачёва, И.И. Университет 3.0: миссия гуманитариев в свете новых вызовов XХI века/ И.И. Калачёва // "Мозырщина: люди, события, время": материалы Международной науч.-практ. конференции., г. Мозырь, 17-18 мая 2018 г. / Мозырский гос. пед. университет им. Шамякина. Отв. ред. Болбас В.С. и др.. – Мн. : МГПУ, 2018. 

100. Калачёва, И.И. Cоциальная реклама как инструмент коммуникационной политики в государственном управлении / И.И. Калачёва // Кадровая и антикоррупционная политика как факторы развития гражданского общества : материалы Международной науч.-практ. конференции., г. Могилев, 24-25 мая 2018 г. / Могил. Гос. институт продовольствия. Отв. ред. Ю.М.Бубнов и др.. – Мн. : БГПУ, 2018. – в печати. 

101. Калачева, И.И. Клуб "Спадарыня" ка инновационный социокультурный проект женщин-ученых БГУ: история и современность / Женщины-ученые Беларуси и Казахстана: сборник мат. Межд. Научно-практ. Конференции, 1-2 марта 2018 г. /редкол. : И.В. Казакова и др. – Минс : РИВШ, 2018 – С. 47-49. 

102. Калачёва, И.И. Межкультурный диалог как условие эффективной социальной коммуникации белорусских и иностранных студентов / И.И. Калачёва // Национальная философия в глобальном мире: тезисы первого белорусского философского конгресса / Национальная академия наук Беларуси, Институт философии ; редкол. : В. Г. Гусаков (пред.) [и др.]. – Минск : Беларуская наука, 2017. – С.507- 508.

103. Калачёва, И. И. Научный альманах "Современная молодежь и общество" как инновационный проект по продвижению ценностей гуманитарного образования / И. И. Калачёва // Высшая школа: проблемы и перспективы: материалы 13-й Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 20 февр. 2018 г. В 3 ч. Ч. 2. – Минск: РИВШ, 2018.  С. 77-80.

104. Калачёва, И.И. Новые возможности рекламной коммуникации в продвижении семейных ценностей: опыт социальной рекламы / И.И. Калачёва // Социальная и социально-педагогическая помощь семье: опыт, проблемы, перспективы : материалы Международной науч.-практ. конференции., г. Минск, 16 марта 2017 г. / Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. Отв. ред. В.В. Мартынова. – Мн. : БГПУ, 2017. – С. 225-228.

105. Калачёва, И.И. Информационно-коммуникацивное сопровождение государственного регулирования социальных проблем: опыт белорусской социальной рекламы / И.И.Калачёва // Россия и мир: глобальные вызовы и стратегии социокультурной динамики. Материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 12-13 октября 2017 г.) / Отв. ред. А.В. Тихонов. – М.: ФНИСЦ РАН, 2017. – 760 с. – С. 591-596. 

106. Калачёва, И.И. Сям’я, бацькоўства, дзяцінства як цэнтральная праблема даследаванняў беларускай этналагічнай навукі : дасягненні, персаналіі, перспектывы / Зборнік дакладаў і тэзісаў VIII Міжнар. Нав.-практ. Канферэнцы “Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва” (Мн., Беларусь, 7-8 верасня 2017 г. (гал. Рэд А.І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН РБ. – Мінск, Право і эканоміка. – 2018. – С. 504-508.

107. Ад добрага кораня – добры парастак / І.І. Калачова. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Пятруся Броўкі, 218. – 176 с.

108. Калачова, І.І. Сямейныя традыцыі і этнапедагагічная спадчына беларусаў / І.І. Калачова – Мінск., РІВШ, 2018 – 121 с.

109. Калачева, И.И. Стимулирование предпринимательства и хозяйственной деятельности в сфере историко-культурного наследия / И.И. Калачева, В.А. Ганский // Причорноморські экономічні студіі. Навуковий журнал. Випуск 32. – Одесса, Причорноморський науково-дослідний інститутут економіки и іннновацій. 2018. – С. 52-57.

110. Калачёва, И. И. Молодежь Беларуси и России: восприятие образа стран, межкультурные контакты / И. И. Калачёва // Социально-психологические проблемы современного общества и человека: пути решения : сб. науч. статей [по материалам междунар. науч.-практ. конф., 25 октября 2018 г., г. Витебск].  Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2018. – С. 16-20.

111. Калачёва, И.И. Социальная реклама как коммуникационный инструмент в продвижении ценностей белорусского общества / И.И. Калачева // Теория и методы исследований коммуникации [Электронный ресурс]: сб. науч. тр. Вып. 4. Социальные риски в коммуникационном пространстве современного общества /редкол.: Т.В. Купчинова (гл.ред.) [и др.]; под общ.ред. Н.А. Елсуковой. – Минск : БГУ, 2018. – С. 30–40. 

112. Калачёва, И.И. Cоциальная реклама как инструмент коммуникационной политики в государственном управлении / И.И. Калачёва // Кадровая и антикоррупционная политика как факторы развития гражданского общества: материалы Международной науч.-практ. конференции., г. Могилев, 24-25 мая 2018 г. / Могил. Гос. институт продовольствия. Отв. ред. Ю.М.Бубнов и др. – Мн. : БГПУ, 2018. – в печати.

113. Калачёва, И.И. Женщина и семья в Беларуси: новый взгляд и традиции // Международный методологический семинар "Женщина в мировой истории. Новые методологические подходы" 5 июня 2018 г., Молдова, Кишинев. – С. 38-39 (на русск. и англ. языках; 1 disc optic rlectronic (CD-ROM); sd.; col.; inconteiner, 15х15 сm.).

114. Калачёва, И.И. Молодежь Беларуси и России: восприятие образа стран, межкультурные контакты / И.И.Калачёва // Социально-психологические проблемы современного общества и человека: пути решения : сб. науч. статей. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2018. – С. 16-20.

115. Калачева, И.И. Конструирование имиджа страны в новых медиа и его восприятие молодежной аудиторией / И.И. Калачева, Н. В. Ефимова // Социальные технологии в глобализирующемся мире: теория и практика: мат-лы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 21-22 нояб. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: А. Н. Данилов и др. – Минск: РИВШ, 2018. – С. 88-91.

116. Калачёва, И.И. Образы России и Белоруссии в представлениях молодежи двух стран / И. А. Снежкова, И. И. Калачева, Н. В. Шалыгина, Д. В. Громов // Власть. – 2019. – Том. 27. – № 1. – C. 107-112.

117. Калачева, И.И. Брендинг территории как стратегия презентации и репрезентации народа и его культуры / И.И. Калачева // Философия и социальные науки в современном мире : материалы междунар. науч. конф. к 30-летию фак. философии и соц. наук Белорус. гос. ун-та, Минск, 26–27 сент. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Ф. Гигин (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – C. 684-688.